Algemene voorwaarden
  • homeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden van NineOrange B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten inzake het maken en/of plaatsen van content op de website van NineOrange B.V. en de hieraan gelieerde werkzaamheden en toepassingen.
NineOrange is een banenplatform, statutair gevestigd in Enschede en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 73401382.
NineOrange behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het deelnemen door jou (“Deelnemer” en/of “Opdrachtgever”) aan het banenplatform van NineOrange. Om te creëren en gebruik te maken van de diensten van het Platform ga je als Deelnemer en/of Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden

1.1. Definities

Opdracht:
Advertentiecampagne: in de Opdrachtbevestiging wordt melding gemaakt van de advertentiediensten, die NineOrange voor de opdrachtgever, uitvoert op social media. Banenplatform: het door NineOrange ontwikkelde online banenplatform, via de website www.nineorange.nl , waarop onder meer video’s, foto’s en banen zichtbaar zijn en waarop een profiel door de Opdrachtgever, maar ook door een Deelnemer, kan worden aangemaakt;
Content: alle afbeeldingen, teksten, video’s, audio, grafische weergave, muziek informatie of andere materialen op het banenplatform, welke door en/of een potentiële Opdrachtgever beschikbaar is gesteld of voor een Opdrachtgever is gemaakt door NineOrange;
Data: alle persoonlijke- en bedrijfsgegevens, zoals maar niet beperkt tot e-mailadres, werkervaring, voorkeuren en informatie die is opgenomen in een cv of LinkedIn profiel; Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die het banenplatform en/of de diensten gebruikt of wenst te gebruiken;
Dienst(en): alle diensten die door NineOrange worden aangeboden, deze diensten worden niet beperkt tot het uploaden van banen, het e- mailadres van deelnemer kan gedeeld worden met een potentiële Opdrachtgever en/of herleiden van de deelnemer naar de website van de potentiële Opdrachtgever;
IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, octrooirechten, auteursrechten, databankrechten, merkrechten. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en NineOrange waarbij de Opdrachtgever kiest voor het plaatsen van een of meerdere banen.
Of Opdrachtgever en NineOrange akkoord zijn over het vervullen van een dienst en NineOrange Opdrachtgever faciliteert om de arbeidsverhouding tussen Deelnemer en Opdrachtgever tot stand te brengen;
Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en NineOrange waarbij de Opdrachtgever het door NineOrange gestuurde document “opdrachtbevestiging” ondertekent;
Profiel: het profiel dat de Deelnemer op het platform heeft. om onder andere, banen te kunnen bewaren en verwijzingen voor banen te kunnen ontvangen;
Targeted Advertising: door targeted advertiging worden reclame-uitingen van adverteerders. zo veel mogelijk gericht aan personen, een van tevoren vastgestelde groep, waarvoor deze interessant zijn. Door advertentiebudget te besteden aan een

publiek dat bestaat uit potentieel geïnteresseerden behaalt een advertentiecampagne een hoger rendement.

Opdrachtgever: een entiteit waarvan informatie en/of een vacature is geüpload op het banenplatform.

2. Het banenplatform

Via het banenplatform, van NineOrange, kunnen deelnemers en potentiële Opdrachtgevers met elkaar in contact komen. NineOrange is geen arbeidsbemiddelaar, uitzendorganisatie of iets van dien aard.
Het banenplatform van NineOrange bevat links naar websites van Potentiële Opdrachtgevers of andere derden. NineOrange kan niet aansprakelijk gehouden worden of verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van dergelijke websites en/of het handelen van die derden.

NineOrange stelt, per opdracht, een digitale opdrachtbevestiging op en beide partijen spannen zich in, om na de ondertekening voor akkoord, te voldoen aan de gemaakte afspraken.
De Opdrachtbevestiging behelst de duur van de Opdracht, de inhoud van de baan of banen, de prijs en de betalingstermijn.

In het geval van een plaatsingsfout, zal NineOrange ervoor zorgdragen, dat deze binnen 48 uur wordt herstelt.
Nadat de baan op het platform is gezet, volgens de aangeleverde informatie, dan kan deze niet meer, tussentijds, in een andere functie worden gewijzigd, zonder een nieuwe baan in rekening te brengen.

Opdrachtgever kan geen wijzigingen (laten) aanbrengen in lay-out en andere onderdelen, op de site van NineOrange. De pagina wordt “custommade” gemaakt, met de look en feel van de Opdrachtgever, maar de indeling en algemene lay-out van de pagina kunnen niet gewijzigd worden.

Er zullen twee correctierondes plaatsvinden op de pagina’s, na het eerste moment van aanbieden van de pagina’s, aan de opdrachtgever. Hierna kunnen er (tot en na de lancering) kleine correcties plaatsvinden die redelijk zijn qua tijdsbeslag. Mochten er na dse lancering nog correcties op de pagina’s Opdrachtgever wenselijk zijn, zal er een uurtarief in rekening worden gebracht van €60,- euro (ex btw).

Voor de video’s zal er een correctieronde plaatsvinden voor de lancering van de pagina’s. Mochten er na de lancering correcties (ofwel re-editing) op bestaande video’s door de Opdrachtgever wenselijk zijn dan zal hiervoor een uurtarief in rekening worden gebracht van €60,- euro (ex btw).

Mocht Opdrachtgever graan nieuwe opnames gemaakt willen hebben zal een uurtarief van €85,- euro (ex btw) in rekening gebracht worden. Voor de editting van deze nieuwe beelden in bestaande video’s zal een uurtarief gelden van €60,- euro (ex btw).

2.1 Contractduur en prijzen

De contractduur, tussen Opdrachtgever en NineOrange, wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en is vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. NineOrange zal naar eer en geweten de Opdracht zo goed mogelijk uitvoeren. NineOrange behoudt zich het recht voor om werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

NineOrange, zal in de Opdrachtovereenkomst, de fases van uitvoering beschrijven. Na de

uitvoering van een fase heeft NineOrange het recht om het gedeelte van de afgeronde fase te factureren.

De Opdrachtgever draagt zorg, binnen de afgesproken termijnen, voor het facilitairen van informatie die, via het inventarisatieformulier kan worden aangeleverd, evenals logo’s, huisstijlkleuren etc. NineOrange is niet aansprakelijk, voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit, de door de Opdrachtgever aangereikte informatie.

De door NineOrange benodigde informatie dient uiterlijk binnen 8 dagen na ondertekening van de Opdrachtbevestiging te worden aangeleverd.

Mocht de opdrachtgever, na het tekenen van de opdrachtbevestiging, toch besluiten om om welke reden dan ook, de opdracht te annuleren, dan zal er 10% van het overeengekomen offertebedrag, als kosten in rekening worden gebracht. Opdrachten die binnen een maand niet worden gestart worden ook als annulering beschouwd.

Voor de, door NineOrange opgezette advertentiecampagnes, zal NineOrange nooit verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de behaalde resultaten, het aantal reacties en de kwaliteit van de Deelnemers. Dit geldt voor Deelnemers die zich melden via de site van NineOrange als ook vanuit de Advertentiecampagne op social media.

Het is mogelijk, om een bestaande vacaturepagina, opnieuw in te zetten middels een advertentiecampagne, op sociale media. Hiervoor zullen advertentiekosten, opstart- en beheerkosten in rekening worden gebracht. De offerte hiervoor wordt getekend door de Opdrachtgever.

De bedrijfspagina van opdrachtgever zal online blijven staan, zolang de opdrachtgever dit wil. Het staat NineOrange vrij om deze bedrijfspagina, na 18 maanden op inactief te zetten
Voor de baan geldt dat deze 12 maanden online blijft staan en na het invullen hiervan met een banner “ingevuld of ingevuld door NineOrange” wordt gemerkt.

2.2 Foto/Video

De tarieven genoemd in de pricingtool, zijn gebaseerd op het filmen van één locatie. Dit geldt zowel voor de algemene bedrijfsvideo, als ook voor de vacaturevideo(s).
Mochten er meerdere locaties zijn, waar gefilmd moet worden, dan zal er een meerprijs gelden van €85,00 euro per uur exclusief btw. Dit geldt ook voor fotografie op meerdere locatie.

Reiskosten voor videograaf en fotograaf zullen in rekening worden gebracht à €0,30 per gereden kilometer. Tevens zal er vanaf 30 minuten eigen reistijd vanaf Enschede een reisuur à €50,00 in rekening worden gebracht.

2.3 Opdracht

De specificaties van de Opdracht, worden in de Opdrachtbevestiging overgekomen. De functionaliteit is 24 uur per dag beschikbaar. Bij onderhoud en overmacht door updates en technische storingen van het Banenplatform, kan hiervan afgeweken worden.

2.4 Beëindiging overeenkomst

Als de Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt, uitstel van betaling heeft aangevraagd dan wel heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard, dan zal NineOrange, per de datum van kennisgeving, haar activiteiten voor Opdrachtgever

staken en de betaling van Opdrachtgever, per deze datum opschorten, tot er duidelijkheid is over de voortzetting dan wel teloorgang van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever. Alle bijdragen die NineOrange voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

3. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever verstrekt, aan NineOrange, alle benodigde informatie om een goed bedrijfsprofiel en banenprofiel neer te kunnen zetten. De Opdrachtgever is open en eerlijk over de informatie, die NineOrange voor hen online zet. Minimale informatie, zoals vermeld op het inventarisatieformulier, behelst onder anderen de salarisindicatie, man/vrouwverdeling, gemiddelde leeftijd, contractvorm, gespecifieerde secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden voor een carrièrepad, weekindeling voor de agenda en de baaninhoud.

Opdrachtgever zal ook tijd maken, voor het binnen de tijdskaders, aanleveren van de relevante informatie en het kunnen inplannen van de beeldopnames. Aansluitend is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een correcte terugkoppeling naar Deelnemers, uitvoering van de selectiegesprekken en het aannamebeleid.

4. Geheimhouding en Privacy

Opdrachtgever en NineOrange zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en laten meewegen.
Zowel de Opdrachtgever, als ook NineOrange, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie van welke zij weten of horen te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is. Alle persoonsgegevens van Deelnemers en tarieven maken in elk geval deel uit van wederzijdse geheimhouding.

Zowel Opdrachtgever als NineOrange zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade die wordt geleden ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen zoals in artikel 4 genoemd.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om rapportages, referenties en andere persoonlijke gegevens van deelnemers te gebruiken of aan derden door te sturen zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemers.

Opdrachtgever zorgt zelf voor de AVG verklaring met zijn of haar medewerkers. NineOrange is niet verantwoordelijk voor de AVG met betrekking tot de contacten tussen Opdrachtgever en deelnemer.

5. Betaling en incassokosten

NineOrange hanteert een betalingstermijn van dertig dagen. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. Deze rente, over het openstaande bedrag, zal worden berekend en worden doorbelast aan Opdrachtgever, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, zullen alle kosten die redelijk zijn, voor het verkrijgen van de verschuldigde betaling, worden doorbelast aan Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Het staat NineOrange vrij om de bedrijfs-en vacaturepagina tijdelijk offline te halen als de betaling uitblijft. Dit betekent niet dat de betaling wordt opgeschort of teniet wordt gedaan.

5.1 toerekenbare tekortkoming, aansprakelijkheid en vrijwaringen

NineOrange kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor de inhoud van bedrijfsinformatie en banen van een potentiële Opdrachtgever.
NineOrange biedt geen garanties ten aanzien van, en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: het verloop van een werving- en selectieprocedure van de gebruiker bij een potentiële Opdrachtgever. Het beschikbaar zijn van het Banenplatform en de juistheid en/of volledigheid van de beschikbare content.

NineOrange kan niet aansprakelijk gehouden worden, voor data en overige communicatie die tussen gebruiker en de potentiële Opdrachtgever worden gedeeld.
NineOrange kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ontstaan door toedoen Deelnemer.

De Opdrachtgever vrijwaart NineOrange voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan NineOrange toerekenbaar is.
NineOrange is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onjuiste informatie op de site, die NineOrange aanbied dan wel een onjuiste werking van het Banenplatform.

NineOrange zal de aangeleverde informatie zoveel mogelijk intergraal overnemen, maar dient zich te houden aan de lay-out voor identieke (m.b.t. de teksten en logo’s) en de beschikbare branche-en functieomschrijvingen van de diverse vacaturesites.

6. Intellectueel eigendom

NineOrange beheert en faciliteert een platform waarop Opdrachtgevers en Deelnemers met elkaar in contact komen. De in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, alle data in tekst en beeld, marketing- en campagne informatie en werkwijzen blijven eigendom van NineOrange. Gemaakte video’s en foto’s daarentegen zullen eigendom zijn van de opdrachtgever en zullen ook na het afwikkelen van de opdracht, inclusief betaling van de factuur worden overgedragen aan de opdrachtgever. Er zullen er geen ruwe beelden verstrekt worden aan de opdrachtgever, deze blijven eigendom van de maker.

NineOrange is geen intermediair of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard. Wel kan men gebruik maken van de expertise voor de inzet van derden in het netwerk van NineOrange.

Iedere Deelnemer dient zich op het Banenplatform als een ‘goed deelnemer’ te gedragen. Dit houdt onder andere in dat het de Deelnemer niet is toegestaan, direct of indirect:

> het Platform en/of de Content openbaar te maken, te distribueren, te verkopen, te kopiëren, te ‘scrapen’ of anderszins te verveelvoudigen;
> het Platform en/of de Content te wijzigen of de code te verveelvoudigen;
> het Platform en/of de Content te gebruiken voor commerciële doeleinden;

> virussen of andere vormen van malware te (doen) verspreiden via het Banenplatform of Deelnemersprofiel;

NineOrange behoudt zich de rechten en bevoegdheden die hen toekomt op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

7. Slotbepalingen

Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. NineOrange behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en haar pricing tool te wijzigen en te her-indexeren. Wijzigingen zullen van toepassing zijn als de Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

Laatste versie: 01 januari 2024

Privacy policy

Sed ut perspiciatis unde onis iste natus error sit volutatem accusantium doloremque laudantum, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo invete veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Hoe wij om gaan met informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia cuuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Welke informatie wij verzamelen

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum execitationem ullam coris suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

  • Suspendisse et sapien nec tortor eleifend rhoncus consectetur sit amet mauris liquam in odio ut eros ornare mattis.
  • Fusce bibendum ante maximus, scelerisque tellus at, imperdiet elit auris porttitor massa vel tellus ultricies feugia.
  • Aenean pellentesque velit rutrum turpis vestibulum porttitor urabitur sed nibh facilisis, tincidunt dolor a, hendrerit diam.
  • Vivamus posuere nisi ut dapibus vehicula raesent eget neque euismod, tincidunt velit maximus, semper elit.

Cookies

Sed ut perspiciatis unde onis iste natus error sit volutatem accusantium doloremque laudantum, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo invete veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Verwerkers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia cuuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Jouw rechten

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum souta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.